te
te
KANCELARIA DORADCY PRAWNEGO
   KANCELARIA DORADCY PRAWNEGO

Prowadzimy sprawy z zakresu:

 

- prawa karnego

- prawa cywilnego

- prawa rodzinnego

- prawa administracyjnego

- sprawy cudzoziemców

- odszkodowań powypadkowych, medycznych, 

- kodeksu karnego wykonawczego - w szczególności  

   systemu dozoru elektronicznego tzw. "obroży". 

 

Адвокат, який представляє громадян Польщі і України на території Республіки Польщі Республіки УКРАЇНИ a сaмe справи: -карни -цивільне (сім'я, спадкування, зобов'язання) -адміністративні -податок -компенсаціяі           Kontakt, tel. 510 490 821                       wstępna konsultacja jest bezpłatna

Oferujemy usługi w zakresie udzielania porad, wydawania opinii, prawadzenia spraw przed organami sądowymi, organami ścigania, organami administracyjnymi.

  • Z zakresu prawa cywilnego oferujemu pomoc przy: zawieraniu umów, udzielaniu pełnomocnictw, prokury, wykonywaniu własności, nabyciu i utracie własności, zasiedzeniu, współwłasności, ochronie własności, użytkowaniu wieczystym, użytkowaniu, służebności gruntowej, służebności osobistej, służebności przesyłu, zastaw, zastawa na prawach, posiadanie, zobowiązania solidarne, zobowiązania umowne, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, wykonanie zobowiązań, potrącenia, zwolnienia z długu, zmiana wierzyciela, zmiana dłużnika, ochrona wierzyciela w rzie niewypłacalności dłużnika, sprzedaż, rekojmia za wady, roszczenia w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej, gwarancja przy sprzedaży, sprzedaż na raty, sprzedaż na próbę, prawo odkupu, prawo pierwokupu, zamiana, dostawa, kontraktacja, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, najem, dzierżawa, umowa leasingu, użyczenie, pożyczka, umowa rachunku bankowego, zlecenie, prowadzenie spraw cudzuch bez zlecenia, umwa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu, umowa spedycji, umowa ubezpieczenia, przechowania, umowa składu, umowa spółki, poręczenie, darowizna, przekazanie nieruchomości, renta i dożywocie, ugoda, przyrzeczenie publiczne, przekaz i papiery wartościowe, spadek, dziedziczenie ustawowe, rozporządzenia na wypadek śmierci, testament, powołanie spadkowbiercy, zapis zwykły, zapis windykacyjny, polecenie, wykonawca testamentu, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, wspólność majątku spadkowego i dział spadku, umowy dotyczące spadku, dziedziczenie gospodarstw rolnych,
  • z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w przedmiocie:zawarcie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków, małżńskie ustroje majątkowe, wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, przymusowy ustrój majątkowy, ustanie małżeństwa, separcja, pochodzenie dziecka, macierzyństwo, ojcostwo, władza rodzicielska, piecza zastępcza, kontakty z dzieckiem, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny, alimenty, opieka nad małoletnim, ustanowienie opieki, sprawowanie opieki, nadzór nad sprawowaniem opieki, opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie, kuratela,
  • z zakresu prawa karnego w przedmiocie; zasad odpowiedzialności karnej, formy popełnienia przestępstwa, wyłączenia odpowiedzialności karnej, kar, środków karne, przepadek i środki kompensacyjne, zasady wymiaru kary i środków karnych, powrót do przestępstwa, środki związane z poddaniem sprawcy próbie, zbieg przestępstw oraz łączenie środków karnych, środki zabezpieczające, przedawnienie, zatarcie skazania, odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą, przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne, przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, przestępstwa przeciwko obronności, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, np. zabójstwo, ciężki uszczerbek na zdrowiu, udział w bójce, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem środka odurzającego, przestępstwa przeciwko środowisku, przestępstwa przeciwko wolności, przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania, przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, gwałt, przestępstwa przeciwko opiec i rodzinie, przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, pomówienie, zniewaga, naruszenie nietykalności, przetępstwa przeciwko praom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, obrona konieczna, przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, groźba bezprawna, odpowiedzialność za fałszywe zeznania, zatajenie dowodów niewinności,niedostosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów, przestępstwa przeciwko wyborom i referendum, przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, udział w zorganizowanej grupie o charakterze zbrojnym, przestępstwo o charakterze terrorystycznym, przestępstwa przeciwko ochronie informacji, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwa przeciwko mieniu, przywłaszczenie, kradzież, kradzież z włamaniem, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzy i papierami wartościowymi,
  • z zakresu ustawy o cudzoziemcach w związku z: wjazdem cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wyjadu z niego, nadawania statusu uchodźcy, udzielania ochrony uzupełniającej, udzielania zgodyna pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany, udzielania cudzoziemcom azylu, udzielania ochrony czasowej, wiza w celu repatriacji, wiza w celu wykonywania pracy, wiza w celu korzystania z ochrony czasowej, wiza w celu udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu, karta pobytu, wiza w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka, wiza w związku z niesieniem pomocy charytatywnej, wiza w związku z uczestniczeniem w akcji ratunkowej, przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, zaproszenia, wydawanie wiz, przedłużanie wiz, cofnięcie i unieważnienie wizy, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, zezwolenie i pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach, zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych, zewolenie na pobyt czasowy dla człownków rodziń obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków rodzin cudzoziemców, pobyt na trytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi, zezolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu, zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności, zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, karta pobytu, polski dokument podróży dla cudzoziemca, polski dokument tożsamości cudzoziemca, tymczasowy dokument podróży dla cudzoziemca,dokument potwierdzający posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie "zgoda na pobyt tolerowany", zobowiązanie cudzoziemca do powrotu, tranzyt cudzoziemca drogą powietrzną,wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej przez organ innego państwa członkowskiego Uni Europejskiej, zatrzymanie cudzoziemca oraz ośrodki i areszty dla cudzoziemców, odpowiedzialność przwoźnika cudzoziemca,      
  • z zakresu kodeksu karnego wykonawczego w przedmiocie: systemu dozoru elektronicznego tzw. "obroża", zażalenia na decyzję Komisji Penitencjarnej, sporządzania wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie. 
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© KANCELARIA PRAWNA DARIUSZ DACZKOWSKI